E-Mail: milan(at)biznisapasivnyprijem.sk (nahrad (at) mit @)

Milan Marko Media s.r.o.
Krátka 1
919 21 Zeleneč

Mobil: +421 (0) 948 50 33 68 (ak som mimo EU, piste/volajte prosím Whatsapp)

Impressum:
Impressum / Pflichtangaben nach dem MDStV / TDG
Vertretungsberechtigte Gesellschafter:
Dipl.-Ing. Milan Marko

Pri platbách v súvislosti s touto web stránkou súhlasíš s týmito podmienkami.

Obchodné podmienky

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Milan Marko Media s. r. o., so sídlom Krátka 1, Zeleneč, 91921, IČ: 45 511 390, DIČ 2023041570. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Čítaním informácií na tomto webe súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V článkoch môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením môjho názoru k tejto tematike.

Platby je možné uskutočňovať bežným bankovým prevodom. Tiež je možné požiadať o vystavenie faktúry. Za všetky služby sa platí vopred. Ceny platia v deň zobrazenia na web stránke.

V prípade objednania čohokoľvek z tejto stránky dávaš súhlas k uchovaniu a spracovaniu kontaktného e-mailu do mojich databáz za účelom vysporiadania platby a splnenia povinností vyplývajúcich z tejto transakcie. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať cez kontaktnú stránku a nemožno bez neho využívať žiadnu časť tejto stránky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 01. 2015. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašími osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, ankety. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, adresa, email.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požidanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie navštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, súhlasili s úchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

Reklamačný poriadok

pri reklamácii produktov na stránke BiznisaPasivnyPrijem.sk predávaného cez eshop biznisapasivnyprijem.sk:

Kupujúci si uplatňuje reklamáciu v sídle Predávajúceho a to osobne alebo poštou.

Milan Marko Media s.r.o., Krátka 1, 919 21 Zeleneč

Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V prípade uznanej reklamácie Predávajúci zabezpečí Kupujúcemu opravu veci, výmenu tovaru, vrátenie peňazí alebo uplatnenie primeranej zľavy. V prípade neuznanej reklamácie Kupujúci obdrží tovar späť spolu s písomným vyjadrením.

V prípade reklamných materiálov je Kupujúci povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je Predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak dôjde k výmene časti výrobku – súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka – platí to isté. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať vady (chyby) tovaru. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.

Postup pri vybavovaní reklamácie:

Kupujúci spolu s reklamovaným výrobkom predloží:
a) potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis;
b) informácie podľa nasledovného bodu 2, písm. a) a c)
Predávajúci spíše reklamačný zápis, v ktorom uvedie:
a) meno a adresu Kupujúceho;
b) názov produktu, cenu, dátum zakúpenia;
c) popis nedostatku – dôvod reklamácie;
d) dátum, kedy bola reklamácia uplatnená
e) termín, dokedy bude vyriešená reklamácia (nesmie to byť dlhšie ako 30 dní od dátumu jej uplatnenia, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne inak);
f) súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a výrobku na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii.
Originál reklamačného listu dostane Kupujúci, kópia ostáva Predávajúcemu.

Spôsoby riešenia reklamácie:

Ak ide o chybu odstrániteľnú, Predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť.
Ak ide o chybu neodstrániteľnú, t.j. rozsah poškodenia je taký, že nie je možné chybu odstrániť bez viditeľného defektu alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, môže Predávajúci:
a) výrobok vymeniť za rovnaký nepoužívaný výrobok, alebo
b) vrátiť peniaze Kupujúcemu, t.j. odstúpiť od zmluvy – a to v prípade, ak
– chybu výrobku nie je možné odstrániť a bráni jeho ďalšiemu používaniu,
– alebo ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku(strata dôvery),
– alebo ak nebola vybavená reklamácia v zákonnej lehote maximálne 30 dní a s Kupujúcim nebola dohodnutá dlhšia doba riešenia reklamácie.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke biznisapasivnyprijem.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek upraviť/zmeniť/aktualizovať.